Medezeggenschap

Visie

In Leerrijk! is medezeggenschap naast een wettelijke verplichting ook een vanzelfsprekendheid. Het besef dat we samen voor dezelfde zaak staan is sterk aanwezig. Medezeggenschap gaat voor ons dan ook verder dan het op verzoek van het bestuur verlenen van instemming of het geven van advies. Proactief meedenken en actief deelnemen aan beleidsvorming zijn eveneens aan de orde. Daarbij kan het initiatief van “beide kanten” komen. Het gegeven dat dit voor de formele positie van de g.m.r. lastig kan zijn (je beslist immers over je eigen product) is erkend en daar wordt geen “misbruik” van gemaakt.

Organisatie

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Daarnaast fungeert binnen de stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de reglementen is een scheiding aangebracht, de m.r. behandelt schoolzaken, de g.m.r. juist de bovenschoolse zaken. Daar waar dat noodzakelijk geacht wordt of dat verplicht is, wordt middels het decentraal georganiseerd overleg met vertegenwoordigers van de vakbonden overlegd.