Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag 2021

Kernwaarden en missie Leerrijk!

Leerrijk! verzorgt binnen de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Het streven is er op gericht om op voor eenieder bereikbare locaties vertegenwoordigd te zijn. Op dit moment wordt op vijftien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ouders / verzorgers.
Ons motto: Leer Rijk!

Kernwaarden 

 • Samenwerking
  “Wij leren van en met elkaar”
 • Kwaliteit
  “Wij dagen kinderen en volwassenen uit om talenten en competenties veelzijdig te ontwikkelen”
 • Autonomie
  “Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid”
 • Respect
  “Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld”
 • Creativiteit
 • “Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan”

 

Missie 

Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen.

Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en ook van de wereld wordt geleerd.

Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij vanzelfsprekend.

 

Organisatie

Leerrijk! kent een "platte organisatie" waarin drie lagen te onderscheiden zijn.

De Raad van Toezicht, bestaande uit maximaal 7 mensen, houdt integraal toezicht op het College van Bestuur en zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de organisatie.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door een servicebureau. Het bestuur legt over de uitvoering van haar taken verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De derde laag wordt gevormd door de schooldirecteuren. Deze fungeren als integraal schooldirecteur en zijn eindverantwoordelijk voor “de school”. De directeuren leggen over de uitvoering van hun werkzaamheden verantwoording af aan het College van Bestuur. Binnen de scholen wordt op een bij de school passende wijze nader vorm gegeven aan de leiding.

Geschiedenis

Leerrijk! bestaat als stichting sinds 1 januari 2005. De stichting is ontstaan uit een besturenfusie waaraan de volgende stichtingen deelnamen:

 • Stichting voor Speciaal Onderwijs in Loon op Zand e.o.,
 • Vaart en Duin, stichting voor katholiek primair onderwijs,
 • Stichting Katholiek Basis- en Speciaal Onderwijs Waalwijk.

Zowel Vaart en Duin als de Stichting Katholiek Basis- en Speciaal Onderwijs Waalwijk waren op hun beurt ook al schoolbesturen die in 2001 respectievelijk 1995 uit een fusie van meerdere besturen ontstaan zijn.

Leerrijk! bestaat uit 16 scholen voor basisonderwijs en 1 speciale school voor basisonderwijs.

De scholen staan in de plaatsen Loon op Zand, Kaatsheuvel, Sprang-Capelle, Waspik en Waalwijk.

De belangrijkste argumenten om tot de vorming van Leerrijk! over te gaan waren:

 • risicospreiding door schaalvergroting, met name vanwege de aangekondigde komst van de lumpsum-bekostiging;
 • zowel Vaart en Duin als de Stichting Katholiek Basis- en Speciaal Onderwijs Waalwijk hadden een "bestuur op afstand". Taken en bevoegdheden werden aan de algemeen directeur gemandateerd. In beide stichtingen ontstond daardoor een kwetsbare situatie. Door samenvoeging is de functie nu "dubbel bezet" en werd specialisatie mogelijk.

In 2010 is overgegaan tot het Raad van Toezichtmodel, waarbij de algemene directie werd benoemd tot College van Bestuur.

Directeurenoverleg

Binnen Leerrijk! neemt het directeurenoverleg een belangrijke plaats in. Het directeurenoverleg (d.o.) heeft een autonome plaats in de organisatie en wordt voorgezeten door een van de directeuren. Het d.o. heeft een adviserende stem bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid. Daarnaast fungeert het overleg als een ontmoetingsplaats voor directeuren waar collegiale consultatie en intervisie plaatsvindt. Voor het bestuur is het directeurenoverleg een belangrijk middel om voeling te houden met de praktijk van alledag in de scholen.

vergadering

Medezeggenschap

Visie

In Leerrijk! is medezeggenschap naast een wettelijke verplichting ook een vanzelfsprekendheid. Het besef dat we samen voor dezelfde zaak staan is sterk aanwezig. Medezeggenschap gaat voor ons dan ook verder dan het op verzoek van het bestuur verlenen van instemming of het geven van advies. Proactief meedenken en actief deelnemen aan beleidsvorming zijn eveneens aan de orde. Daarbij kan het initiatief van “beide kanten” komen. Het gegeven dat dit voor de formele positie van de g.m.r. lastig kan zijn (je beslist immers over je eigen product) is erkend en daar wordt geen “misbruik” van gemaakt.

Organisatie

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Daarnaast fungeert binnen de stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de reglementen is een scheiding aangebracht, de m.r. behandelt schoolzaken, de g.m.r. juist de bovenschoolse zaken. Daar waar dat noodzakelijk geacht wordt of dat verplicht is, wordt middels het decentraal georganiseerd overleg met vertegenwoordigers van de vakbonden overlegd.